ინტერნეტი
WIFI ჰოსტინგის მოწყობა
ვიდეო/უსაფრთხოების სამეთვალყურეო სისტემების მოწყობა
ქსელები
სერვერები
როუტერები
პროგრამული სერვისი
ვებ საიტები
ინფორმაციის შენახვაv
მედია სერვერი
VoIP ტელეფონები
VPN ტუნელები
IT აუთსორსინგი
ხელშეკრულება:
ფიზიკური პირი
იურიდიული პირი
ცხელი ხაზი
+995 32 423 023
C 2021